ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย


  

วีดีโอผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะข่าวเด่นกับสรยุทธ์


ช่องทางการให้ข้อมูล โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553


ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 วิธี ดังนี้


1. การสัมภาษณ์  พนักงานออกไปสอบถามข้อมูลในแต่ละครัวเรือน


2. การทอดแบบสอบถาม  ถ้าพนักงานไปสอบถามที่ครัวเรือนแล้วไม่พบ หรือไม่สะดวก


    ในการตอบแบบสอบถามขณะนั้น พนักงานจะมอบแบบสอบถามไว้ให้ครัวเรือนกรอกเอง


    แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) หรือนัดให้ไปรับ


3. การตอบแบบสอบถามทาง Internet  ถ้าครัวเรือนนั้นต้องการให้ข้อมูลทาง Internet


     (ผ่านทาง Website ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ)


4. การตอบแบบสอบถามทางระบบ TIC  (Telephone Interview Center)


     ถ้าตรัวเรือนนั้นต้องการให้ข้อมูลโดยการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์


 


 " ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย"      นับถอยหลัง...เหลือเวลาอีก


    

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.