ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

  จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"


ณ  วัดคลองร่วมพัฒนา    หมู่  9   ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด


ปราจีนบุรี        ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์          การจัดทำโครงการสำมะโน


ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 โดยแจกแผ่นพับ แนะนำนายมาดี และเปิดสปอตร์ประชาสัมพันธ์


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำแนะนำในการประชามสัมธ์ต้องทำหลายช่องทางเพื่อให้ประชาชน


รับทราบให้มากที่สุด และแนะนำให้ใช้เสียงตามสายในหมู่บ้านอีกหนึ่งช่องทางด้วย   


 


สนง. สถิติจังหวัดปราจีนบุรี จะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553


           ในเขตเทศบาล  อ. บ้านสร้าง  พื้นที่ 2 ตำบล คือ


                    ต.บางกระเบา  และ ต.บ้านสร้าง


  จึงใคร่ขอความกรุณา ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  


ช่องทางการให้ข้อมูล โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553


ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 วิธี ดังนี้


1. การสัมภาษณ์  พนักงานออกไปสอบถามข้อมูลในแต่ละครัวเรือน


2. การทอดแบบสอบถาม  ถ้าพนักงานไปสอบถามที่ครัวเรือนแล้วไม่พบ หรือไม่สะดวก


    ในการตอบแบบสอบถามขณะนั้น พนักงานจะมอบแบบสอบถามไว้ให้ครัวเรือนกรอกเอง


    แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) หรือนัดให้ไปรับ


3. การตอบแบบสอบถามทาง Internet  ถ้าครัวเรือนนั้นต้องการให้ข้อมูลทาง Internet


     (ผ่านทาง Website ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ)


4. การตอบแบบสอบถามทางระบบ TIC  (Telephone Interview Center)


     ถ้าตรัวเรือนนั้นต้องการให้ข้อมูลโดยการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์


          " ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย"   

         นับถอยหลัง...เหลือเวลาอีก 

    


         

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.