ระบบสถิติทางการ จังหวัดปราจีนบุรี

os pc

1. ความเป็นมาของโครงการ

1.1 ความเป็นมา

1.2 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

1.3 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนแม่บทสถิติ

1.4 คู่มือการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจระดับจังหวัด

2. ผังสถิติทางการ (Data Mapping)

 

3. สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

3.1 ประเด็นเด่น

3.2 บทวิเคราะห์

3.3 ชุดข้อมูล

3.4 สืบค้นตารางสถิติ

3.5 แผนพัฒนาสถิติทางการ

3.6 ระบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

4. คณะกรรมการ / คณะทำงาน

4.1 คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

4.2 คณะทำงานสถิติระดับจังหวัด

5. ผลการดำเนินงาน

5.1 ปี 2557

5.2 ปี 2558

5.3 ปี 2559

5.4 ปี 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.