ค่านิยม "การให้และรับของขวัญ"

                         ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาตเรื่องการรับและการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2560 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในเรื่องการประหยัด และให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างของการประหยัดโดยการแสดงความยินดี หรือความปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร หรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน และการเรี่ยไรในหมู้ข้าราชการ หรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญให้ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาเป็นอันงด

etic60

Scan0001

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.