ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (ข้าว)

Mind MapRice

 

1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

 

2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

  

3. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

 

4. การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

 

5. การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)

 

6. การพัฒนาระบบการตลาด

                      เฉพาะเจ้าหน้าที่                               ระบบโปรแกรม

                                                           >> Webmail NSO                                                   >> ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล SDMX 

                                            >> ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                             >>ระบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง61
                                                       
>>เว็บอินทราเน็ต สสช.                                           >>ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.