ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว)

Mind MapTour

 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

 

2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

 

3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

 

4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

 

5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

6. พัฒนาการตลาด

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.