แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัด

skreport

 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานสรรพสามิตปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานพานิชย์จังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 7 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษาเขต 2 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษาเขต 1 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สถานีอุตุนิยมวิทยากบินทร์บุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  คณะกรรมการอาชีวศึกษาปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  มหาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  ประปาภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  ประปาภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  โครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9 

 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอประจันตคาม 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

 •  การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 500 F_83625787_F6FIQWls43uNdctYlvPL7k0xXiqR3zT9

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.