เปิดตัวโครงการ TPD Info

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดประชุม เปิดตัวโครงการ

ตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด  โดยใช้โปรแกรม  DevInfo 5.0    

ณ.ห้องสระมรกต ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี   

นายบรรจบ รุ่งโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

 

 

ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554    

1. รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2553

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2553

3. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (เฉลี่ยทุกไตรมาส) พ.ศ. 2553

4. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2553  

ประมวลภาพโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.